Sunday, June 18, 2017

ரேடியோ ஆஸ்திரேலியாவில் தமிழ்


Photo Courtesy: Pathamadai Kandasamy

"ரேடியோ ஆஸ்திரேலியா" ஏ.பி.சி என்ற பெயரில் ஒலிரப்பாகி வந்தது. இந்த ஆண்டு தனது சிற்றலை ஒலிபரப்புகளை நிறுத்திவிட்டது. 1984ல் வி.சக்ரபாணி ரேடியோ ஆஸ்திரேலியாவில் கிரிக்கெட் வர்ணனையாளராக பணியாற்றி வந்தார். இவரே இந்திய இசை நிகழ்ச்சியில் தமிழ் பாடல்களை வாரம் தோறும் ஒலிபரப்பினார். இன்று தமிழும் இல்லை, சிற்றலையும் இல்லை! (Cricket Commentator  & Radio Australia former Tamil Service Announcer  Mr .V.Chakrapany (Photo courtesy:Radio Australia Programme guide, 1984) Via Pathamadai Kandasamy.)

No comments: